Love for Grundejerforeningen Nejst

Navn, hjemsted og formål

§ 1.
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Nejst

Foreningens hjemsted er: Hirtshals

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere og repræsentere foreningens medlemmer overfor myndighederne og leverandører af el, vandog varme, antennelav og lignende i spørgsmål af fælles interesse samt at påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør at tinglyste servitutter og deklarationer m.v. overholdes.

Endvidere at have skøde på de til grundejerforeningens område hørende arealer, der er tilfælles brug for foreningens medlemmer, såsom grønne områder og private fællesveje, ogbekoste ren, og vedligeholdelse af disse arealer samt fastsætte bestemmelser forbenyttelse deraf.

Medlemmer

§ 2.
Enhver nuværende og fremtidig ejer af nedennævnte ejendomme har ret og pligt til atvære medlem af foreningen.

Ejendommene er: matr.nr 124 app, 124 apq, 124 apr, 124 aps, 124 apt, 124 apu, 124 apv, 124 apx, 124 apy, 124 apz, 124 apæ, 124 apø, 124 aqa, 124 aqb, 124 aqc, 124 aqd, 124 aqe, 124 aqf, 124 aqg, 124 aqh, 124 aqi, 124 aqk, 124 aql, 124 aqm, 124 aqn, 124 aqo, 124 aqp, 124 aqq, 124 aqs, 124 aqt, 124 aqu, 124 aqv, 124 aqx, 124 aqy, 124 aqz, 124 aqæ, 124 aqø, 124 ara, 124 arb, 124 arc, 124 ard, 124 are, 124 arf, 124 arg, 124 arh, 124 ari, 124 ark, 124 arl, 124 arm, 124 arn, 124 aro, 124 arp, 124 arq, 124 arr, 124 ars, 124 art, 124 aru, 124 arv, 124 arx, 124 ary, 124 arz, 124 aræ, 124 arø, 124 asa, 124 asb, 124 asc, 124 asd, 124 ase, 124 asf, 124 asg, 124 ash, 124 asi, 124 ask, 124 asl, 124 asm, 124 asn, 124 aso, 124 asp, 124 asq, 124 asr, 124 ass, 124 ast, 124 asu, 124 asv, 124 asx, 124 asy, 124 asz, 124 asæ, 124 atl, 124 atm, 124 atn, 124 ato, 124 atp, 124 aty, 124 aua, 124 atq, 124 atr, 124 ats, 124 att, 124 atu, 124 aub, 124 atv, 124 atø, 124 aud, 124 atx, 124 aue, 124 atz, 124 auc, 124 atæ, 124 auh, 124 aui, 124 auk, 124 aul, 124 aum, 124 aun, 124 auo, 124 aup, 124 auq, 124 aur, 124 aus, 124 aut, 124 auu, 124 auv, 124 aux, 124 auy, 124 auz, 124 auæ, 124 auø, 124 ava, 124 avb, 124 avc, 124 avd, 124 ave, 124 avf, 124 avg, 124 avh, 124 avi, 124 avk, 124 avl, 124 avm, 124 avn, 124 avo, 124 avp, 124 avq, 124 avr, 124 avs, 124 avt, 124 avu, 124 avv, 124 avx, 124 avy, 124 avz, 124 avæ, 124 avø, 124 axa, 124 axb, 124 axc, 124 axd, 124 axe, 124 axf, 124 axg, 124 axh, 124 axi, 124 axk, 124 axl, 124 axm, 124 axn, 124 axo, 124 axp, 124 axq, 124 axr, 124 axs, 124 axt, 124 axu, 124 axv, 124 axx, 124 axy, 124 axz, 124 axæ, alle under Horne By, Hirtshals.

§ 3.
Til foreningens drift og til bestridelse af udgiften for ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne m.v. betaler hvert medlem, for hver ejendom han måtte eje, et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Kontingentet betales på den måde, bestyrelsen bestemmer. Såfremt kontingent ikke er betalt rettidigt, fremsendes postopkrævning på det skyldige beløb med tillæg af bøde på kr. 10,00, og indløses sådan postanvisning ikke, vil beløbet på restantens regning være at indskrive ved retsforfølgning.

§ 4.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Generalforsamling

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingafholdes en gang om året inden den 15. marts.

Alle generalforsamlinger skal afholdes i Hjørring kommune, på det sted bestyrelsen bestemmer.

Der indkaldes til enhver generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller lokal ugeavis, eller ved brev eller pr. email til samtlige medlemmer til disses til foreningen sidst oplyste adresser, alt efter bestyrelsens valg.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes efter beslutning af bestyrelsen, og skal afholdes såfremt mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til formanden for bestyrelsen med angivelse af dagsordenen. Bestyrelsen er i så tilfældeforpligtet til at indkalde til genrealforsamling inden fire uger efter begæringens modtagelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hændesenest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Forelæggelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Valg af en revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 7.
Dirigenten leder generalforsamlingen, og leder alle spørgsmål vedrørendestemmeafgivning.

Referat af generalforsamlingen udarbejdes af foreningens sekretær og lægges på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse og kan hentes hos sekretæren.

§ 8.
Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stårstemmerne lige, foretages straks ny afstemning og står stemmerne da atter lige, er forslaget forkastet.

Afstemninger skal, såfremt et medlem eller dirigenten forlanger det, foretages skriftligt.Stemmeret kan kun udøves personligt, og hvert medlem har en stemme. Medlemmer, der er i restance overfor foreningen, kan ikke afgive stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Vedtagelse af beslutninger om ændringer i foreningens love eller foreningens ophævelse samt optagelse af lån kræver almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Bestyrelsen

§ 9.
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der alle vælges på den ordinæregeneralforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med nye medlemmer, der virker til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer afgår med 2 det første år og 3 det efterfølgende, men kan genvælges.

§ 10.
Bestyrelsens beslutninger, der indføres i en protokol, som underskrives af bestyrelsens medlemmer, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 11.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i forening eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Revision og regnskab

§ 12.
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12, første år dog fra 1/9 2011 til 31/12 2012.

§ 13.
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Får denne forfald indtræder i hans sted den af generalforsamlingen valgte revisorsuppleant, og får også denne forfald, indkalder bestyrelsen snarest til ekstraordinær generalforsamling tilvalg af ny revisor og ny revisorsuppleant.

Foreningens regnskab lægges på foreningens hjemmeside og kan hentes hos kassererensenest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningens opløsning

§ 14.
Såfremt foreningens opløsning måtte blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overdrages en eller flere af generalforsamlingen valgte likvidatorer. Eventuelt overskud vil være at overlade til Hjørring kommune til anvendelse efter byrådets bestemmelse.

Foreningen kan ikke ophæves, så længe den har underskud.

-0-0-0-

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Hirtshals, den 27. januar 1975.

Bestyrelsen:
Kjeld Larsen
Chr. Jensen, P. Krabbe
Jens Winther
Jacob Olesen

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Hirtshals, den 29. september 2011, samt ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2011.

Du kan hente pdf udgaven her.